Algemene voorwaarden

1. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de bvof ‘Van Huffelen & Co’ onder de uitdrukkelijke toepasselijkheid van onderhavige algemene voorwaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden gemaakt.

De advocaten oefenen hun werkzaamheden uit overeenkomstig de deontologische regels, vastgesteld door de Vlaamse Orde van Advocaten, op welke regels wij ons mede zullen kunnen beroepen.

2. Van Huffelen & Co behoudt zich steeds het recht voor om, voorafgaandelijk aan de behandeling van een welbepaald dossier en/of opdracht, de cliënt een schriftelijk mandaat ter ondertekening voor te leggen.

3. In beginsel worden geen ramingen of schattingen gegeven ter aanduiding van de mogelijks in een bepaalde zaak te besteden tijd dan wel van de eventuele hoegrootheid van de daarmee gepaard gaande erelonen en kosten en/of kosten van derden, dan uitsluitend om daarmee de cliënt een vrijblijvende indicatie te geven met als doel een afweging te maken van de met een voorkomend geval gemoeide belangen.

3.1. Tenzij anders overeengekomen is worden onze prestaties in de regel verricht aan een vast uurtarief.

Een vast beding daaromtrent, dat verbonden is aan het behaalde resultaat in een geschil, is verboden overeenkomstig artikel 459 Ger.W..

De uurtarieven van de advocaten variëren tussen de 110,00 EUR en 190,00 EUR, afhankelijk van hun ervaring en deskundigheid. De tarieven kunnen periodiek worden aangepast als gevolg van prijsinflatie of daarmee gelijk te stellen bijzondere omstandigheden.

Het staat de behandelend advocaat vrij kantoorgenoten in een dossier te laten werken. De cliënt is over de door kantoorgenoten aan het dossier bestede tijd het uurtarief van die kantoorgenoot verschuldigd.

3.2 De geldende uurtarieven kunnen worden aangepast aan bijzondere omstandigheden van de zaak, waaronder het financieel belang, de toe te passen specialistische kennis en de vereiste hoogdringendheid.

3.3 De declaratie is opgebouwd uit het ereloon, vermeerderd met kantoorkosten (telefoon, telefax, papier, fotokopieën, enz...), en de door het kantoor gedragen gerechtskosten (bv. deurwaarderskosten, griffierechten, ...).

4. Gelden van derden bestemd voor de cliënt worden gestort op de derdenrekening van het kantoor, welke omwille van de dadelijke opvraagbaarheid geen rente oplevert. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of de aard van het depot zich daartegen expliciet verzet, kan en mag, te allen tijde, door een enkele kennisgeving aan de cliënt verrekening plaatsvinden van een eventueel positief saldo van de cliënt op bedoelde derdenrekening met openstaande kosten- en ereloonnota’s van ons kantoor.

5.1 Onze voorschot- en eindnota’s van kosten en erelonen zijn contant betaalbaar. Betaling van de nota veronderstelt aanvaarding van de daaraan gerelateerde werkzaamheden.

5.2 Het staat ons kantoor vrij in elke stand van een zaak een voorschot aan de cliënt in rekening te brengen dan wel zekerheid te vragen voor de betaling van nog te voorziene declaraties, hetzij wegens honorarium hetzij wegens kosten.

Bij nieuwe cliënten wordt vooraf steeds een provisie op erelonen gevraagd, waarvan het bedrag afhankelijk is van de te leveren prestaties. Griffierechten worden door kantoor ten behoeve van de cliënt aan de gerechten vooruitbetaald zodat deze dadelijk opeisbaar zijn.

5.3 Behoudens tegenbewijs strekt het detail van de geleverde werkzaamheden tot bewijs van de aan de zaak bestede tijd. Alle prestaties en kosten worden door het kantoor nauwkeurig vastgesteld per dossier door de registratie op gedetailleerde timesheets, welke op eenvoudig verzoek van de cliënt beschikbaar zijn.

5.4 In geval van niet tijdige en/of volledige betaling van onze eindnota’s behouden wij ons het recht voor onze prestaties te staken tot daadwerkelijke volledige betaling van heeft plaatsgehad.

6. Voor zover bij de uitvoering van de opdrachten niet tot het kantoor behorende derden worden ingeschakeld zal zoveel mogelijk tevoren met de cliënt overleg worden gevoerd. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. Wij zijn door de cliënt gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens cliënt te aanvaarden. Wij behouden ons voor de communicatie met cliënten en derden mede te mogen voeren door gebruikmaking van communicatiemiddelen als bijv. internet, e-mail en gsm; voor inbreuk daarop door derden kunnen wij niet instaan.

7. Ingeval van professionele fouten is iedere aansprakelijkheid van onze associatie en de vennoten en medewerkers per schadegeval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar onder de beroepsaansprakelijkheid wordt uitbetaald en minstens tot het bedrag van het maximum van de basispolis onderschreven door de Orde van Advocaten te Antwerpen en zonder uitsluiting van eigen risico.

8. Teneinde te verhinderen dat er nutteloos of dubbel werk wordt geleverd, bevelen wij aan om ons steeds alle feitelijke omstandigheden mee te delen en ons zo spoedig mogelijk alle nuttige stukken over te maken welke van belang zijn voor de oplossing van het dossier. Om dezelfde reden en conform onze deontologische regels geven wij er de voorkeur aan om zo veel als mogelijk te vergaderen (indien nodig) op ons kantoor.

9. Op onze opdrachten is Belgisch recht van toepassing. Alle mogelijke geschillen welke hieruit voortvloeien zullen worden beslecht door de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.